1. Da li karticu može da koristi više osoba i ko?

Korisnik kartice, čim je dobije, treba da potpiše na odgovarajućem mestu i obavezuje se da će karticu koristiti prema pravilima definisanim od strane izdavaoca kartice, te da istu neće zloupotrebljavati i davati na korišćenje nepoznatim licima i drugim licima koji nisu članovi njegove porodice. Članovi porodice mogu koristiti jednu zajedničku karticu ili mogu imati svoje pojedinačne kartice. Korisnik kartice je u obavezi da čuva i održava ESK karticu u dobrom stanju.2. Gde se kartica može koristiti?

Korisnik kartice ima pravo da koristi karticu na svim EKO benzinskim pumpama u Srbiji i / ili u svim kompanijama koje primaju ESK karticu za kupovinu stvari i dobijanje usluga, isključivo na osnovu originalnih transakcija. Kartica ima samo lokalno važenje. Korišćenje ove kartice je moguće na benzinskim pumpama sa EKO oznakom u celoj Srbiji, koje imaju poseban znak ESK sa logom i znakom EKO Smile Klub-a. Lokacije pumpi –obuhvaćene su drugim pitanjem.3. Kako iskoristiti karticu na kasi?

Korisnik je dužan da pre plaćanja računa na bilo kojoj EKO benzinskoj stanici naglasi da želi da koristi klub karticu EKS kako bi ga radnici na pumpi usmerili na odgovarajuću kasu na kojoj se nalazi terminal POS za unos i evidenciju poena. Lista pumpi koje primaju EKS može se videti na sajtu kompanije www.ekoserbia.com i sajtu klub kartice www.ekosmileklub.rs ili se može dobiti besplatnim pozivom Call Centru na broj 0800 088 887.4. Da li postoji ograničenje u broju dnevnih korišćenja kartice?

Korisnik kartice ima pravo da koristi karticu za četiri (4) transakcije dnevno. U slučaju korišćenja kartice za više od četiri transakcije, dodatne transakcije se neće uzimati u obzir i dodatni bodovi koje dobije će biti automatski poništeni. Svaka zloupotreba kartice je krivično delo i kartica se u slučaju zloupotrebe može poništiti od strane izdavaoca.5. Šta ako promenim adresu stanovanja ili druge podatke iz formulara?

Korisnik kartice je dužan da EKO Serbia a.d. odmah obavesti u pisanoj formi ako dođe do promene u adresi, email adresi ili kontakt telefonu navedenih u prijavi, u suprotnom se EKO Serbia a.d. neće smatrati odgovornom za gubitak korespondencije.6. U kom slučaju Program ne važi i kartica se može poništiti?

Ovaj Program neće važiti u slučaju da klijent ima zakonsku zabranu ili ograničenje. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da jednostrano prekine ovaj ugovor i da ugasi karticu ako korisnik kartice prekrši bilo koju odredbu ovde navedenu, sa kojima su se složile obe strane, ili ukoliko postoji bilo koji drugi važan razlog. U svakom slučaju prekida ugovora i gašenja kartice, korisnik kartice je obavezan da odmah prekine korišćenje kartice i da je vrati kompaniji EKO Serbia.7. Šta ako je moja kartica ukradena ili izgubljena?

Korisnik kartice treba odmah pozivom i napismeno da obavesti Službu za pružanje usluga članovima ESK kartice kompanije EKO Serbia a.d., u slučaju da je kartica ukradena, da se demagnetisala, da je uništena ili izgubljena i u slučaju da se koristi u ilegalne svrhe ili protiv pravila, pri čemu je korisnik kartice odgovoran za bilo koju štetu do koje može doći sve do trenutka kad je obavestio EKO Serbia a.d. Bodovi koji su sakupljeni do tog trenutka, se automatski prenose na novu karticu. Zatim, korisnik kartice je dužan da staru karticu isečenu preda na bilo kojoj benzinskoj pumpi sa EKO znakom koja pripada mreži pumpi koje prihvataju ESK.8. Kako je moguće pratiti sakuljanje poena i voditi evidenciju o transakcijama?

Korisnik kartice može telefonskim putem da stupi u kontakt sa EKO Serbia a.d. preko usluge Služba za pružanje usluga članovima ESK kartice i da okrene poseban besplatan broj za obaveštavanje o bodovima koji je aktivan 24 časa svakodnevno. Evidencija sakupljenih poena za obavljene transakcije će potrošačima biti dostupna i preko specijalizovanog portala koji će biti dostupan potrošačima i korisnicima kartica 24h, na mestu prodaje ili putem Android aplikacije za mobilne telefone koju podržavaju nove platforme. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da obavesti klijenta i na drugi način o njegovim ukupnim bodovima koje je sakupio. Kijent može da sabere bodove koje je sakupio pomoću odgovarajućih priznanica koje izdaje elektronski čitač kartica POS tokom svake transakcije koju je obavio korišćenjem kartice.9. Kako da saznamo koji su pokloni aktuelni u Programu? Gde se pokloni mogu preuzeti?

EKO Serbia a.d. će redovno da ažurira listu poklona, o čemu će na vreme da obavesti svoje klijente. Određeni pokloni će se nalaziti izloženi na pumpama koje učestvuju u EKS programu, a pokloni koji nisu izloženi na pumpi se preuzimaju u kompaniji dobavljaču poklona, kod partnera koji učestvuju u programu ili dolaze na kućnu adresu potrosača. U slučaju da se korisnik kartice opredeli za dostavu poklona na kućnu adresu, trošak kurirske službe snosi korisnik kartice.10. Kako se bodovi sabiraju i oduzimaju?

Bodovi koje je sakupio korisnik kartice nakon svake transakcije (preko elektronskog čitača) će biti dodati prethodnim bodovima dan nakon što je izvršena transakcija. . Ukupan iznos bodova se na kartici umanjuje kada korisnik iskoristi bodove za preuzimanje poklona. Korisnik je dužan da redovno vodi evidenciju o stanju bodova na ESK.11. Šta ako terminal na pumpi ne radi i kartica ne može da se iskoristi?

U slučaju da elektonski čitač POS iz bilo kojeg razloga ne može da se koristi, korisnik je u obavezi da sačuva fiskalni račun iz obavljene transakcije i obrati se izdavaocu kartice preko besplatne telefonske linije ili pisanim putem kako bi problem upisa poena na karticu bio rešen.12. Kako se dobija kartica, kako se postaje član kluba EKO Smile?

Nakon popunjavanja prijave za EKO Smile Klub i predajom prijave na benzinskoj pumpi kod EKO promotera klijent će odmah dobiti EKO Smile Klub karticu. Korisnik kartice će moći odmah da je koristi radi sakupljanja bodova. Korisnik kartice će moći da iskoristi bodove kad je izvršena elektronska registracija njegovih ličnih podataka koje je naveo na popunjenoj prijavi za dobijanje EKO Smile Klub kartice. Ako je prijava obavljena online, kartica se podiže sutradan na lokaciji pumpe koju korisnik označi, izabere.13. Kako dobiti više informacija o poklonima iz kataloga? Kako se pokloni preuzimaju?

Informacije o poklonima na koje korisnik kartice ima pravo, biće saopštene putem posebnog kataloga, koji će dobiti zajedno sa karticom. Poklon proizvodi se preuzimaju za jedan dinar, nakon što je sakupljen odgovarajući broj bodova koje je odredila EKO Serbia a.d. i navela u važećem katalogu poklona. Proceduru za izdavanje poklona definiše svaki put EKO Serbia a.d. i objavljuje u odgovarajućem katalogu. Proceduru za izdavanje poklona definiše svaki put EKO Serbia a.d. i objavljuje u odgovarajućem katalogu poklona i tokom vršenja transakcije na benzinskoj pumpi. U slučaju da se poklon izdaje nakon naručivanja na benzinskoj pumpi, klijent treba da se pridržava vremenskih ograničenja za izdavanje poklona koji su dati na priznanici transakcije koju izdaje POS. Radi preuzimanja poklona, klijent treba da da na uvid bilo koji lični dokument koji mu zatraži zaposleni na benzinskoj pumpi.14. Šta ako zaboravim karticu prilikom preuzimanja poklona?

U slučaju da je korisnik kartice koji je stekao pravo na dobijanje poklona došao na benzinsku pumpu da preuzme svoj poklon, ali je zaboravio potvrdu za zamenu bodova poklonom, neće moći da preuzme poklon. Korisnik kartice neće moći da preuzme poklon i u slučaju ako je zaboravio da donese na pumpu karticu EKS ili ako je zaboravio da donese poklon vaučer u kompaniju partnera gde se poklon preuzima ili ako je nakon dobijanja poklon vaučera isti izgubio nakon njegovog izdavanja.15. Šta ako mi se neki poklon ne sviđa?

Pokloni koji su u dobrom stanju i u skladu sa opisom u posebnom katalogu poklona koji su naručeni od strane korisnika kartice, ne mogu, ni u kom slučaju, da se vrate ili da ne budu prihvaćeni od strane korisnika kartice. Pokloni koji su u viđenom stanju preuzeti na pumpi sa specijalne police za poklon proizvode iz kataloga takođe ne mogu, ni u kom slučaju, da se vrate ili da ne budu prihvaćeni od strane korisnika kartice.16. Mogu li pokloni da se menjaju? Mogu li bodovi da se otkupe? Reklamacija poklona?

Pokloni se ne mogu menjati za druge poklone koji nose isti broj poena. Korisnik kartice ne može da „kupi“ bodove gotovinom ili na bilo koji drugi način. Pokloni koji se preuzimaju za određeni iznos poena ne mogu da se zamene na bilo koji drugi način osim onog koji je naznačen u katalogu. U slučaju da proizvod nije na raspolaganju, EKO Serbia se obavezuje da isti zameni drugim poklonom iste vrednosti. Pokloni iz jednog kataloga ne mogu da se zamene poklonima iz prethodnog kataloga, osim ako je to predviđeno i najavljeno od strane kompanije EKO Serbia a.d. U slučaju da neki poklon nije u dobrom stanju, korisnik kartice može odbiti prijem poklona samo na benzinskoj pumpi, gde će popuniti i potpisati poseban formular čime stiče pravo da mu se vrate poeni koji važe za dotični poklon. Nakon deset (10) dana, bodovi će biti vraćeni i korisnik ih može koristiti za preuzimanje drugih poklona. Kompanija partner je u obavezi da poštuje sve Zakonske odredbe o garancijama i zaštiti potrošača te reklamacije reši u Zakonski propisanom okviru i korisniku kartice omogući servis ili zamenu poklon artikla17. Šta ako je kartica izgubljena više od tri puta?

Korisnik kartice snosi odgovornost da karticu održava u dobrom stanju. U slučaju da se kartica izgubi ili uništi više od 3 puta, onda će se korisniku kartice za svaku sledeću karticu čije izdavanje traži, skinuti 100 bodova i tako sve do sedmog puta kad prestaje mogućnost izdavanja novih kartica.18. Mogu li lica mlađa od 18 godina da budu članovi kluba?

Korisnik kartice može da bude bilo koja osoba iznad 18 godina starosti.19. Da li su moji lični podaci koje ostavim na Formularu –pristupnici bezbedni?

Podaci ostavljeni u pristupnici su u potpunosti bezbedni i na raspolaganju kompenije EKO Serbia a.d u skladu sa Zakonom o Zaštiti ličnih podataka i neće biti zloupotrebljeni. Podaci služe u sledeće svrhe:
A) EKO Serbia a.d. će da čuva u arhivi i da obradjuje lične podatke korisnika kartice, u cilju pružanja podrške, promocije i sprovodjenja transakcija izmedju EKO Serbia a.d. i korisnika kartice, kao i u uopštenu marketinšku svrhu.
B) Korisnik kartice takodje ovim ugovorom ovlašćuje EKO Serbia a.d. da dostavi njegove lične podatke, uključujući i podatke o izvršenim transakcijama, trećim pravnim i fizičkim licima sa kojim EKO Serbia a.d. saradjuje po pitanju obrade podataka, korespondencije, slanja poklona i uopšte po pitanju sprovodjenja transakcija.
EKO Serbia a.d. snosi u ovom slučaju odgovornost da obaveže svoje saradnike na pridržavanje zakonom odredjenih propisa o zaštiti ličnih podataka.20. Šta ako kartica nije korišćena godinu dana?

Proverite da li je vaša kartica aktivna jer možda nije isteklo 365 dana. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da poništi EKO Smile Klub kartice koje se ne koriste /nisu u funkciji više od godinu dana, kao i da izbriše bodove koji su sakupljeni korišćenjem dotičnih kartica.21. Koliko važe poeni koje sakupljamo?

Poeni koje evidnetirate priliko transakcije važe 3 godine i isključivo ako u tri godine nije bilo korišćenja kartice za skidanje poena EKO Serbia a.d. zadržava pravo da izbriše bodove koji su su sakupljeni korišćenjem EKO Smile Klub kartica čiji bodovi tokom 36 meseci nisu korišćeni za zamenu poklonom.22. Zašto u pregledu transakcija i bodova na portalu ispred nekih bodova stoji znak – (minus) i poeni se umanjuju?

Fleet korekcija se odnosi na korekciju poena kod komercijalnih kupaca. Naime, komercijalni kupci EKO koji plaćaju gorivo fleet karticom uključeni su takođe u Eko smile program, ali zbog komercijalnih uslova koje već imaju kao firma u smislu odloženog placanja , odgovrajucih rabata i ostalih benefita, broj poena na Smile karticama se evidentira sa -50% poena. Ovo pravilo je jasno iskomunicirano na Prijavi za karticu, na portalu, kao i u katalogu koji svaki kupac dobija prilikom Učlanjenja. Poeni i dalje pokloni koji se sa njima dobijaju su dodatna vrednost koju dobija ne komercijalni kupac - firma već individualno vozač te kompanije, koji iako plaća firminom karticom ne dirketno svojim novcem, dobija mogućnost da vrlo brzo steke vredne poklone. Na portalu ekosmielklub.rs se tačno vidi svaka korekcija i sistem tako funkcioniše sto umanjuje poene stečene na kasi za 50% nakon transakcije ako prepozna da je plaćanje izvrešno fleet tj. komercijalnom karticom EKO. Nažalost, ovo je sistemska radnja i ne možemo je menjati, ali svaki kupac/potrošac koji koristi Smile karticu može da ima uvid na portalu. U prvailima koja su na portalu izložena ovo je takođe naznačeno. Sve što plate oni sami (vozači) direktno u kesu na kasi ili nekom platnom, a ne EKO fleet karticom evidentira s ekao pun iznos poena. Komunikacija izmedju softvera i kase nije on line u svakom trenutku te se podaci sa malim zakansjenjem ažuriraju – poeni se umanjuju gde je potrebno odnosno evidentiraju se novi/dodaju se bodovi za nove transakcije koje su napravljene.