Korisničko ime


Lozinka


Dobrodošli u EKO Smile klub
- klub nasmejanih vozača!

EKO Smile program nagrađuje
Vaše poverenje, donoseći Vam
brojne poklon proizvode i po-
godnosti prilikom kupovine na
EKO pumpama.
Svaku Vašu posetu, nekoj od
55 EKO benzinskih stanica u
Srbiji, nagrađujemo poenima,
a sakupljene poene kada budete
želeli, zamenite korisnim i vre-
dnim poklonima, koji su predsta-
vljeni u katalogu.
Postanite deo našeg novog
kluba vrlo jednostavno i nosite
sa sobom EKO Smile klub ka-
rticu, koja svaki Vaš dolazak na
EKO pumpu pretvara
u razlog za osmeh.

Uz EKO do MINI-ja


Učestvuj u velikoj EKO nagradnoj igri jer možeš osvojiti neverovatni MINI Cooper S! Poseti bilo koju EKO benzinsku stanicu, sipaj minimum 25 litara EKO premium goriva – Diesel Avio Double Filtered ili EKO Racing 100 RON, koristi svoju Smile karticu ili aplikaciju jer možeš osvojiti vredne nagrade: 10 x 100€* za kupovinu premium goriva na EKO pumpama 3 x Iphone 12 Pro 1 x MINI Cooper S Nagradna igra traje od 15.6. do 14.7.2021. godine i važi samo za članove Smile kluba. Ukoliko nemaš Smile karticu, možeš je otvoriti na bilo kojoj EKO pumpi za samo par minuta ili preuzeti Smile aplikaciju na Google Play Store ili App Store. Svaka kupovina navedenih proizvoda veća od 25 litara vodi se kao jedna transakcija. Izvlačenje nagrada je 15. jula 2021. godine. Sve informacije o dobitnicima biće objavljene na EKO Serbia sajtu kao i na Facebook-u. Više informacija o pravilima nagradne igre možeš pronaći ispod vesti. Želimo ti puno sreće u nagradnoj igri! Premium goriva, Diesel Avio Double Filtered i EKO Racing 100 RON zahvaljujući novim generacijama aditiva obezbeđuju tvom motoru nenadmašnu čistoću i zaštitu motora, veliku uštedu goriva i maksimalne performanse. *Kartica za gorivo 100€, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS. Napomena: Kupovine koje se plaćaju EKO karticama ne učestvuju u nagradnoj igri. Pravila nagradne igre: Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020) i podzakonskim propisima donetim na osnovu navedenog zakona, a primenjivim na nagradnu igru u robi i uslugama, uključujući Pravilnik o bližim uslovima odnosno sadržini Pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 152/2020), i na osnovu Odluke o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama „EKO Premium Nagradna igra“, broj 0476-21/7 od 10.5.2021., Generalni direktor, EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Panagiotis Loukas utvrđuje sledeća: P R A V I L A NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „EKO Premium Nagradna igra“ 1. Uvodne odredbe 1.1. Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama – (u daljem tekstu: Nagradna igra „EKO Premium nagradna igra“) i to način priređivanja igre, opis i vreme trajanja igre, područje priređivanja igre, uslovi za učestvovanje u igri, način i rokovi uručenja nagrada, način obaveštavanja učesnika o pravilima igre, kao i druga pitanja od značaja za priređivanje igre i učestvovanje u igri u skladu sa zakonom. 2. Podaci o Priređivaču Nagradne igre 2.1. Priređivač Nagradne igre na koju se odnose ova Pravila je privredno društvo EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa sedištem u Beogradu-Novi Beograd, Tošin bunar br. 274a, matični broj 17413333, PIB 100118236, zakonski zastupnik: Panagiotis Loukas, generalni direktor (u daljem tekstu: „Priređivač“ ili „EKO“). 2.2. Priređivač priređuje Nagradnu igru na osnovu Odluke Generalnog Direktora Priređivača br. 0476-21/7 od 10.5.2021., a u cilju reklamiranja motornog benzina, dizel goriva i programa lojalnosti – EKO Smile kluba, a radi njihove bolje prezentacije potrošačima i ostvarivanja značajnijih komercijalnih efekata i poslovnih rezultata. 3. Trajanje Nagradne igre i teritorija priređivanja 3.1. Nagradna igra se priređuje u periodu od 15. juna 2021 do 15. jula 2021 (zaključno sa izvlačenjem nagrada) i to isključivo na teritoriji Republike Srbije. 4. Učesnici u Nagradnoj igri 4.1. Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije, koji su članovi EKO SMILE Kluba, bez obzira da li su bili članovi ili su postali članovi EKO SMILE Kluba tokom ove nagradne igre, a koji prihvataju Pravila Nagradne igre. 4.2. U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača, članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog), sva pravna lica koja sarađuju sa Priređivačem kao i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja sarađuju sa Priređivačem i/ili lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre. 5. Način ostvarivanja učestvovanja u Nagradnoj igri 5.1. Učestvovanje u Nagradnoj igri se ostvaruje na sledeći način: - Učesnik u Nagradnoj igri je svako lice koje je član EKO SMILE KLUBA i koje izvrši transakciju registrovanu preko EKO SMILE kartice ili EKO SMILE mobilne aplikacije u periodu od 15. juna 2021. godine u 00:00 do 14. jula 2021. godine do 23:59, u vidu kupovine na EKO pumpama na teritoriji Republike Srbije: minimum 25 litara PREMIUM goriva, tačnije motorni benzin “Racing Formula 100” ili dizel gorivo «Diesel Avio Double Filtered“ uz provlačenje SMILE kartice ili mobilne aplikacije za prikupljanje bodova*. - Učesnik u nagradnoj igri je zapravo svaka transakcija kojom je obavljena kupovina navedenih proizvoda u minimalnoj količini od 25 litara PREMIUM goriva, pri čemu se svaka transakcija kojom je obavljena kupovina u iznosu većim od 25 litara vodi kao jedna transakcija. Provlačenje SMILE kartice ili mobilne aplikacije za kupovinu navedenih proizvoda u predviđenom iznosu se automatski beleži kao jedna transakcija u sistemu koja nosi neki svoj broj. Taj broj na kraju učestvuje u izvlačenju. Potrošač može učestvovati u nagradnoj igri onoliko puta kolika ima ostvarenih pojedinačnih kupovina navedenih proizvoda u minimalnoj količini od 25 litara PREMIUM goriva, pri čemu je provukao SMILE karticu ili Smile aplikaciju. * Učešće u nagradnoj igri se ne ostvaruje kupovinom u partnerskim restoranima na EKO pumpama: Roggenart i Olympus Plaza. 5.2. Učestvovanjem u Nagradnoj igri na način utvrđen u članu 5.1. Pravila smatraće se da je učesnik u Nagradnoj igri prihvatio u celosti prava i obaveze iz ovih Pravila. 6. Izvlačenje nagrada i utvrđivanje dobitaka 6.1. Organizuje se nagradna igra putem kupovine na EKO pumpama na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 15. juna 2021. godine u 00:00 do 14. jula 2021. godine do 23:59. 6.2. Dobitnici će biti izabrani na dan 15. jula 2021. godine na osnovu softvera, ali izvlačenje svih nagrada u Nagradnoj igri će nadzirati i kontrolisati tročlana komisija koja će kontrolisati i evidentirati tok izvlačenja nagrada i o tome sačiniti zapisnik. Komisiju će sačinjavati sledeća lica: - lice imenovano od strane Priređivača; - lice imenovano od strane Leo Burnett d.o.o.; - lice imenovano od strane Sampro softverske kompanije koja pruža tu vrstu usluge; 6.3. Dobitnici Nagrada u Nagradnoj igri se izvlače nasumičnim softverskim odabiranjem iz baze registrovanih transakcija putem EKO Smile kartice i aplikacije za vreme trajanja nagradne igre. 6.4. Dobitnik nagrade je učesnik čija transakcija bude izvučena nasumičnim softverskim odabiranjem, a koji je kupio na EKO pumpama navedene proizvode iz člana 5. (motorni benzin “Racing Formula 100” ili dizel gorivo «Diesel Avio Double Filtered“) i to u minimalnoj količini od 25 litara uz provlačenje SMILE kartice za prikupljanje bodova. 6.5. Ukoliko Komisija iz člana 6.2. Pravila utvrdi da nasumično odabrana transakcija ispunjava sve uslove utvrđene ovim Pravilima, proglasiće učesnika u Nagradnoj igri – izvučenu transakciju dobitnikom nagrade. 6.6. U slučaju da Komisija iz člana 6.2. utvrdi da nasumično odabrana transakcija ne ispunjava sve uslove utvrđene ovim Pravilima, ili da se na osnovu kontakt podataka registrovanog člana i EKO SMILE kartice ne može nesporno utvrditi identitet dobitnika, proglasiće se takva transakcija nevažećom i umesto toga pristupiće se nasumičnom odabiranju druge transakcije, sve dok nasumično odabrana transakcija ne bude odgovarala svim uslovima utvrđenim ovim Pravilima. 6.7. Jedan učesnik u nagradnoj igri identifikovan sa imenom i prezimenom i svojim podacima preko Eko smile kartice i aplikacije može osvojiti više nagrada u nagradnoj igri. 6.8. S obzirom da pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije od učestvovanja u Nagradnoj igri su izuzeta pravna lica jer je Nagradna igra usmerena na fizička lica (punoletne građane). U tom smislu pravna lica koja na Eko pumpama kupuju goriva i proizvode Eko business karticama su izuzeta iz mogućnosti za osvajanje nagrada. Saradnja između EKO-a i pravnih lica u vezi kupovine goriva i dodatnog asortimana je uređena posebnim ugovorom zaključenim u tu svrhu i svaka transakcija kupovine goriva i dodatnog asortimana se autorizuje posebnim EKO business karticama. Eventualno korišćenje EKO Smile kartice pri takvoj transakciji od strane predstavnika pravnog lica ne daje pravo na učešće u Nagradnoj jer je kupac goriva pravno lice i transakcija je izvršena od strane pravnog lica. 7. Nagradni fond 7.1. Ukupna vrednost nagradnog fonda u Nagradnoj igri iznosi 5,112,349.27 dinara, sa PDV-om. Srednji kurs evra na dan donošenja Odluke o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama „EKO Nagradna igra“ iznosi 117,5807 dinara. Srednji kurs evra na dan izdavanja predračuna za nagradu Mini Cooper S iznosi 117,5847. 7.2. Nagradni fond u Nagradnoj igri se sastoji od nagrada i to: - 1 x MINI Cooper S – automobil. Cena automobila je izražena u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan 29.4.2021. Bruto cena u RSD: 4,506,669.27 - 3 x Mobilni telefon iPhone 12 Pro i adapter. Bruto cena u RSD: 488,100 - 10 x Kartica za goriva. Kartica za goriva, 100 € u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan 10.5.2021. Bruto cena u RSD: 117.580,00 Ukupan nagradni fond: 5,112,349.27 RSD 7.3. Nagradni fond je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenim ovim pravilnikom. 7.4. Dobitnici nagrada će biti lično obavešteni o dobijenim nagradama u Nagradnoj igri telefonskim putem nakon čega će biti organizovano preuzimanje nagrada na adresi sedišta EKO-a. EKO će na web sajtu www.ekosmileklub.rs objaviti obaveštenje da je nagradna igra završena te da su izvučeni dobitnici dok će imena dobitnika biti objavljena na web sajtu www.ekosmileklub.rs i u dnevnom listu „Danas“ ukoliko dobitnici daju saglasnost na javno objavljivanje njihovih imena. EKO će o rezultatima Nagradne igre obavestiti Upravu za igre na sreću na način i u roku propisanom Zakonom o igrama na sreću. 7.5. Priređivač se obavezuje da uruči izvučene nagrade dobitnicima u Nagradnoj igri najkasnije u roku od 10 dana od dana završetka Nagradne igre. 7.6. Dobitnik u Nagradnoj igri je dužan da se u roku iz prethodnog stava javi Priređivaču u cilju preuzimanja nagrade. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u celosti ispunio svoje obaveze prema dobitniku u skladu sa ovim Pravilima i zakonom. U slučaju nepreuzimanja nagrade u roku iz člana 7.6., smatraće se da je Priređivač ispunio svoje obaveze i prema dobitnicima koji nisu preuzeli nagradu u ostavljenom roku. 7.7. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet važećom ličnom kartom kao i svojom EKO Smile karticom. Ukoliko je dobitnik nagrade u Nagradnoj igri osoba sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, preuzimanje nagrade može izvršiti isključivu uz prezentovanu pisanu saglasnost staratelja ili u njegovom prisustvu. 7.8. Dodelu nagrada u Nagradnoj igri svim utvrđenim dobitnicima jemči Priređivač. 7.9. Dobitnik ne može zahtevati od Priređivača zamenu nagrade za novac. 7.10. Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja ili druge troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada. 8. Ostale obaveze i odgovornosti Priređivača 8.1. Priređivač će po okončanju Nagradne igre u propisanom roku Ministarstvu finansija RS – Uprava za igre na sreću dostaviti obaveštenje o rezultatima Nagradne igre i podacima o dobitnicima u svemu u skladu sa zakonom. 8.2. Priređivač se obavezuje da sve lične podatke, kako učesnika nagradne igre tako i dobitnika nagrada, koristi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 8.3. Priređivač može prekinuti Nagradnu igru isključivo usled nastupanja okolnosti koje imaju karakter više sile, odnosno nastupanja drugih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati. Priređivač se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu Nagradne igre blagovremeno obavesti javnost putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. 8.4. Priređivač se obavezuje da u priređivanju Nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite podataka o ličnosti učesnika. 9. Porez 9.1. Priređivač se obavezuje da plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom. 10. Isključenje odgovornosti u sporovima Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu, koja nastane kao posledica učestvovanja u nagradnoj igri i osvajanju nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti. 11. Saglasnost 11.1. Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje: : - da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, - da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima a po prethodno dobijenoj saglasnosti dobitnika shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti - da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici i dobitnik u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala. 12. Završne odredbe 12.1. Na sve aspekte priređivanja Nagradne igre, koji eventualno nisu regulisani ovim Pravilima, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o igrama sreću i drugih relevantnih pozitivnih propisa Republike Srbije. 12.2. Ova Pravila Priređivač objavljuje u dnevnom listu „Danas“ u svemu u skladu sa zakonom. 12.3. Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti ministra finansija. 12.4. U slučaju spora nadležan je stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu. ZA PRIREĐIVAČA Panagiotis Loukas, Generalni direktor

NOVO GORIVO NA EKO PUMPAMA


Oživite strast za vožnjom sa novim EKO Racing 100 gorivom Kompanija EKO Serbia je obogatila svoju ponudu na benzinskim stanicama sa novim benzinom od 100 oktana – EKO Racing 100 Ron. EKO Racing 100 RON je gorivo nove generacije visoke tehnologije. Ono uključuje inovativne komponente koje je razvio TOTAL ACS i predstavlja moderno i sigurno rešenje za vozila koja koriste benzin. Nova unapređena formula od 100 oktana, poboljšava performanse, pruža osećaj užitka u vožnji. Upotrebom ovog goriva postiže se i do 4% veća efikasnost motora, u poređenju sa konvencionalnim gorivom od 95 oktana, bez posebnih aditiva, što rezultira većom snagom i boljim ubrzanjem. Sa novim bezolovnim benzinskim EKO Racing 100 RON ostvaruje se ušteda goriva od 5% i veći broj pređenih kilometara već od prvog sipanja. EKO Racing 100 RON izuzetno je efikasno visokooktansko gorivo i namenjeno je onima koji za svoj automobil žele samo najbolje. Svi članovi EKO Smile kluba, koristeći svoju Smile karticu ili aplikaciju dobijaju čak 8 Smile poena po litri EKO Racing 100 goriva u promotivnom periodu od 20.5. do 14.6! Pretvorite vožnju u vrhunsko uživanje! Samo na EKO pumpama!

Spremite se za dobro raspoloženje, novi EKO Smile katalog je stigao!


Da li ste spremni za nove avanture, majstorije, igrarije? Za nove radosti sa vašim najbližima? Spremite se za nova uživanja jer je novi EKO Smile katalog stigao na EKO pumpe i na EKO Smile aplikaciju. U katalogu za proleće/leto možete pronaći mnogo proizvoda, velikih i malih, koji će osvežiti vaš dom, automobil ili kancelariju i učiniti ih još funkcionalnijim i lepšim. Svi ljubitelji majstorija uživaće u kvalitetnim Stanley alatima, a ukoliko posle napornog dana volite da odmorite u svojoj bašti, ove sezone možete obogatiti svoju zelenu oazu prelepom Marrone ljuljaškom ili setom baštenskog nameštaja. Svoje mališane možete obradovati trotinetom Master Wheels ili Capriolo biciklom. Većinu proizvoda možete pronaći na svim EKO benzinskim stanicama međutim određeni proizvodi se zbog svoje veličine preuzimaju putem vaučera, direktno od dobavljača. Sve poklone koji vam se sviđaju možete staviti na listu želja u Smile aplikaciji kako biste lakše pratili sakupljanje poena za željene proizvode. Zato vas pozivamo da sakupljate poene na EKO Smile kartici ili putem Smile aplikacije i zamenite ih za poklone baš po vašoj meri. Čekamo vas na EKO pumpama. *Iako se trudimo da i u trenutno otežanim okolnostima ponudimo i obezbedimo najbolje poklone našim korisnicima, postoji mogućnost da neki proizvodi ne budu raspoloživi u određenim periodima usled logističkih poteškoća