Uslovi za učešće u programu EKO Smile Klub

Link za preuzimanje pravila i uslova za učešće

 • 1.Svaka EKO Smile Klub (u daljem tekstu: ESK) kartica je vlasništvo firme EKO Serbia a.d. (u daljem tekstu: izdavalac), i ostaje u njenom vlasništvu tokom korišćenja od strane korisnika. Korisnik kartice je obavezan da karticu odmah vrati na zahtev izdavaoca.

 • 2.Korisnik se obavezuje da će karticu koristiti prema pravilima definisanim od strane izdavaoca kartice i da svako ustupanje kartice nepoznatim licima ili licima koja nisu članovi njegove porodice sprovodi na sopstvenu odgovornost.

 • 3. Nakon popunjavanja prijave za ESK i predajom prijave na benzinskoj stanici, korisnik će odmah dobiti ESK master karticu i tri dodatne mini/tag ESK kartice koje može koristiti na svim EKO benzinskim stanicama u Srbiji. Sve četiri kartice može koristiti korisnik sam ili zajedno sa članovima porodice. Kartice su povezane na isti nalog I registruju sve transakcije skupljanja i skidanja poena na istom nalogu. Korisnici mogu preuzeti i EKO Smile aplikaciju za mobilne telefone i koristiti kod prikazan na aplikaciji umesto kartice.

 • 4. ESK kartica se odmah po dobijanju može koristiti za skupljanje poena. Poeni se dobijaju za kupovinu derivata bilo koje vrste, kao i za određene kupovine u marketima, kafeima I perionicama. Metodologija skupljanja poena je detaljnije objašnjena u delu „O EKO Smile Klubu“.

 • 5. ESK kartica se može koristiti za preuzimanje Smile poklona tek kada se izvrši elektronska registracija korisnikovih ličnih podataka koje je naveo na popunjenoj prijavi za dobijanje ESK kartice. Kartica će biti registrovana najkasnije 30 dana od momenta predavanja pravilno popunjene prijave na benzinskoj stanici.

 • 6. Ukoliko korisnik poseduje staru verziju ESK kartice i želi da je zameni za novu verziju ESK kartice, može to uraditi na svim EKO benzinskim stanicama u Srbiji. Korisnik mora doneti staru ESK karticu na benzinsku stanicu gde će na licu mesta ista biti blokirana i svi podaci sa nje će biti preneti na novu karticu. Neophodno je da korisnik popuni registracioni formular kako bi se postojeći podaci verifikovali ili izmenili ukoliko je bilo promena od momenta inicijalne registracije. Ukoliko je korisnik već bio registrovan u sistemu, nova ESK kartica će biti automatski aktivna za skupljanje poena i izdavanje poklona.

 • 7. Kasir je u obavezi da pre transakcije plaćanja proveri da li je kupac korisnik ESK kartice. Korisnik je dužan da pre plaćanja računa kasiru naglasi da želi da koristi ESK karticu za skupljanje poena. Korišćenje kartice za skupljanje poena nije moguće posle plaćanja niti je moguć naknadan unos poena.

 • 8. Korisnik kartice ima pravo da koristi karticu za pet (5) transakcije dnevno. U slučaju korišćenja kartice za više od pet transakcija, dodatne transakcije se neće uzimati u obzir i dodatni bodovi koje dobije će biti automatski poništeni. Svaka zloupotreba kartice je krivično delo i kartica se u slučaju zloupotrebe može poništiti od strane izdavaoca.

 • 9. Poeni koje je sakupio korisnik kartice će nakon svake transakcije automatski biti dodati prethodno sakupljenim poenima, najkasnije dan nakon što je izvršena transakcija. Ukupan saldo poena će korisniku kartice biti na raspolaganju i vidljiv u aplikaciji i na portalu, najkasnije sledećeg dana nakon transakcije. Kad korisnik kartice iskoristi određene poene za dobijanje poklona, onda će se ukupan broj poena preostalih na kartici umanjiti za broj poena koji su iskorišćeni za dobijanje poklona.

 • 10. Korisnik broj poena može proveriti putem EKO Smile Klub mobilne aplikacije, portala www.ekosmileklub.rs, pozivanjem besplatnog broja 0800 088 887 koji je dostupan 24h svakog dana (rad operatera je do 22h, a nakon toga je moguće ostaviti poruku na automatu) ili na EKO benzinskim stanicama. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da obavesti korisnika i na drugi način o ukupnim poenima koje je sakupio.

 • 11. U slučaju da su poeni dobijeni na način koji nije u skladu sa prethodno navedenim procedurama i procedurama navedenim na portalu www.ekosmileklub.rs , EKO Serbia a.d. zadržava pravo da ih odbije bez ikakvog daljeg upozorenja.

 • 12. U slučaju da elektonski čitač POS iz bilo kog razloga ne može da se koristi, korisnik je u obavezi da sačuva fiskalni račun iz obavljene transakcije i obrati se izdavaocu kartice preko besplatne telefonske linije ili pisanim putem kako bi problem upisa bodova na karticu _bio rešen.

 • 13. U slučaju da elektronski čitač na benzinskoj stanici iz bilo kog razloga ne može da se koristi tj. ne dozvoljava upotrebu ESK kartice, korisnik je u obavezi da sačuva originalni račun iz obavljene transakcije i obrati se izdavaocu kartice preko besplatne telefonske linije 0800 088 887 ili pisanim putem kako bi problem upisa poena na karticu bio rešen.

 • 14. Proceduru i uslove za izdavanje poklona definiše EKO Serbia a.d. i objavljuje je u važećem asortimanu poklona. Informacije o asortimanu i uslovima preuzimanja trenutno aktuelnih poklona se mogu pronaći na EKO benzinskim stanicama, u EKO Smile katalogu, EKO Smile Klub aplikaciji ili na portalu www.ekosmileklub.rs.

 • 15. EKO Serbia a.d. će redovno ažurirati listu poklona, o čemu će na vreme obaveštavati korisnike. Pokloni iz aktuelnog asortimana mogu biti izloženi na polici na benzinskoj stanici, mogu se preuzimati putem vaučera u maloprodajnim objektima partnera koji učestvuju u ESK programu ili partneri programa mogu isporučiti poklone preuzete putem vaučera na kućnu adresu korisnika. U slučaju da se korisnik kartice opredeli za dostavu poklona na kućnu adresu, trošak kurirske službe snosi korisnik kartice.

 • 16. EKO Serbia a.d. zadržava diskreciono pravo da promeni kombinacije povezivanja poena i proizvoda ili da doda u program ili izbaci proizvode i usluge iz ESK programa u skladu sa izmenama u ponudi partnera ESK programa. EKO Serbia a.d. nije u obavezi niti snosi odgovornost prema korisniku kartice ako kompanije koje sarađuju sa ovim programom ne ispunjavaju ili samo delimično ispunjavaju svoje obaveze, kao ni za bilo koju naknadu štete po ugovoru ili van ugovora.

 • 17. Pokloni koji se dobijaju za određen broj poena ne mogu da se zamene drugim poklonima koji se dobijaju za isti broj poena. Pokloni iz jednog kataloga ne mogu da se zamene poklonima iz prethodnog kataloga, osim ako je to predviđeno i najavljeno od strane kompanije EKO Serbia a.d. Korisnik kartice ne može da „kupi“ poene gotovinom niti može zameniti poene za gotovinu. Pokloni se ne mogu takođe zameniti na drugi način koji do tada nije objavila kompanija EKO Serbia a.d.

 • 18. Korisnik kartice neće moći da preuzme poklon u slučaju da ESK kartica nije još uvek registrovana, ukoliko je zaboravio da donese na benzinsku stanicu ESK karticu ili nema aktiviranu EKO Smile aplikaciju, ako je zaboravio da donese poklon vaučer u kompaniju partnera gde se poklon preuzima ili ako je nakon preuzimanja poklon vaučera isti izgubio.

 • 19. U slučaju da neki poklon nije u ispravnom stanju, korisnik kartice može podneti reklamacioni zahtev samo na benzinskoj stanici, gde mora da popuni i potpiše formular za reklamaciju. Reklamacija će biti obrađena u roku od osam (8) dana, ukoliko se odobri u roku od deset (10) dana, poeni će biti vraćeni korisniku. Kompanije partneri ESK su u obavezi da poštuju sve zakonske odredbe o garancijama i zaštiti potrošača te da reklamacije reše u zakonski propisanom okviru i korisniku kartice omoguće servis ili zamenu poklon artikla.

 • 20. Korisnik kartice je dužan da kompaniju EKO Serbia a.d. odmah obavesti ako dođe do promene u e-mail adresi ili kontakt telefonu navedenim u prijavi, u suprotnom se EKO Serbia a.d. neće smatrati odgovornom za gubitak korespondencije.

 • 21. Korisnik kartice bi trebalo odmah, besplatnim pozivom na broj 0800 088 887 da obavesti EKO Serbia a.d. u slučaju da je kartica ukradena, da se demagnetisala, da je uništena ili izgubljena, ili u slučaju da se koristi u ilegalne svrhe ili protiv pravila, pri čemu je korisnik kartice odgovoran za bilo koju štetu do koje može doći sve do trenutka kad je obavestio kompaniju EKO Serbia a.d. Ukoliko se prethodno navedene situacije prijave na vreme, poeni koji su sakupljeni do tog trenutka, se automatski prenose na novu karticu. U slučaju oštećenja kartice ili ukoliko korisnik pronađe prethodno izgubljenu karticu, korisnik je dužan da staru karticu isečenu preda na bilo kojoj EKO benzinskoj stanici.

 • 22. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da jednostrano prekine ovaj ugovor i da ugasi ESK karticu ako korisnik kartice prekrši bilo koju odredbu navedenu u uslovima korišćenja ESK ili na portalu www.ekosmileklub.rs, ili ukoliko postoji bilo koji drugi važan razlog. Ugovor se može prekinuti i ukoliko su se sa prekidom složile obe strane. U svakom slučaju prekida ugovora i gašenja kartice, korisnik kartice je obavezan da odmah prekine korišćenje kartice i da je vrati kompaniji EKO Serbia a.d.

 • 23. Korisnik kartice može da bude bilo koja osoba iznad 18 godina starosti.

 • 24. Korisnici koji koriste EKO Business kartice za plaćanje na EKO benzinskim stanicama su dužni da provere u svojim kompanijama dogovorene uslove korišćenja ESK programa.

 • 25. Svaka zloupotreba kartice je krivično delo i kartica se u slučaju zloupotrebe može poništiti od strane izdavaoca.

 • 26. Potpisivanjem prijavnog formulara za EKO Smile Klub korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i saglasio se (dao pristanak) sa uslovima obrade njegovih/njenih podataka o ličnosti koji su bliže opisani u dokumentu: „OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI NA OSNOVU PRISTANKA KORISNIKA“ koji je dostupan na portalu www.ekosmileklub.rs kao i u papirnom obliku na svakoj EKO benzinskoj stanici.

 • 27. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da poništi ESK kartice koje se ne koriste /nisu u funkciji više od godinu dana, kao i da izbriše poene koji su sakupljeni korišćenjem dotičnih kartica. EKO Serbia a.d. zadržava pravo da izbriše poene koji su sakupljeni korišćenjem ESK kartica čiji poeni tokom 24 meseca nisu korišćeni za zamenu poklona.

 • 28. EKO Serbia a.d. zadržava pravo promene pravila ESK programa. Sve informacije o promenama će biti objavljene na EKO benzinskim stanicama i portalu www.ekosmileklub.rs